วิทยาศาสตร์

Avogadro เป็นโปรแกรมการสร้างและออกแบบของสารขั้นสูงทั้งโมเลกุล แบบจำลองชีวสารสนเทศศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์, โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีและชีววิทยา
 
 
โปรแกรม Celestia เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง โดยจำลองสภาพของอวกาศ ผู้ใช้งานสามารถท่องไปในอวกาศ กาแลกซี ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ต่างๆ มากกว่า 100,000 ดวงได้อย่างใกล้ชิดในลักษณะของภาพสามมิติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมือนจริงตามเวลาที่เปลี่ยนไป
 
ประกอบด้วยเครื่องมือในการคาดการณ์ของการแสดงผลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของโครงสร้างทางพันธะเคมี สามารถเขียนและออกแบบเป็นโครงสร้างพร้อมการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
 
 
 
Drosophilab  เป็นโปรแกรมจำลองการทดลองเรื่องยีนและโครโมโซม โดยใช้แมลงวันเป็นสัตว์ทดลอง จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับยีนและโครโมโซมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดมรดกโครโมโซมจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาย ๆ รุ่นการเกิดปรากฏการณ์Crossing-over หรือ Linkage  ซึ่งการจำลองการทดลองดังกล่าว
สามารถ ประหยัดเวลามากกว่าการทดลองจริง ที่ต้องสิ้นเปลืองทั้งการเพาะพันธุ์สัตว์ทดลองและการรอสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โปรแกรม Drosophilabสามารถให้ผู้เรียนทดลองแก้ไขและปรับแต่งยีนและโครโมโซม แล้วนำเสนอผลการทดลองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสัตว์ทดลองในรูปแบบภาพกราฟิก 3D ทั้งแบบย่อพร้อมรายละเอียดยีนและโครโมโซม และแบบเต็มจอภาพ
 
โปรแกรม GeniusMaker เป็นโปรแกรมทางฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยGolden K Star .com สามารถใช้ได้ในรูปแบบ Free Editionจำนวน 9 รายการโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน และอีกจำนวน23 รายการ
ที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งาน แต่ยังคงมีข้อดีที่สามารถใช้ประโยชน์ในค่าพื้นฐานที่โปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้ โปรแกรมบางรายการเป็นการหาค่าทางคณิตศาสตร์ บางรายการเป็นการจำลองการทดลองโดยกำหนดเงื่อนไข
สามารถใช้เมาส์คลิก ลาก หรือเติมจำนวนตัวเลขลงไปเพื่อสร้างเงื่อนไขการทดลองหรือการหาค่าทางสถิติทางคณิตศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4
 
เป็นโปรแกรมแสดงตารางธาตุที่มีความสามารถสูง มีการแสดงรายละเอียดของธาตุที่ครอบคลุมถึง Atomic number, Atomic weight, สัญลักษณ์, สมบัติทางเคมีปฏิกิริยาทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ  ภาพตัวอย่างของธาตุ  ประวัติการค้นพบและอื่นๆอย่างหลากหลาย
 
The Physics Education Technology (PhET) เป็นโครงการของ  University  of Colorado at Boulderซึ่งเป็น Website ที่จัดทำโปรแกรมจำลองการเรียนการสอนฟิสิกส์และเคมีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยตรงที่ Website ของ PhET : http://phet.colorado.edu/index.php มีความสะดวกที่จะนำไปใช้
เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน    สถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจัดสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่มีปฏิสัมพันธ์และบางสถานการณ์จะมีลักษณะคล้ายเกม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองต่างๆเหล่านี้  และโปรแกรมได้เน้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถทำให้นักเรียน
เห็นภาพและเกิดความคิดรวบยอดตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้สถานการณ์จำลองใน PhET  simulation นี้ สามารถแสดงให้เห็นในส่วนที่ตาปกติของคนเราไม่สามารถมองเห็น เช่น  การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ,สนามแม่เหล็ก, atoms,electrons, photonsซึ่งผู้ใช้จะพบกับภาพกราฟิกและสามารถ Click mouseและ/หรือ  Drag Mouse เพื่อกำหนดค่าที่เป็นเงื่อนไขของการทดลองหรือสร้างสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ภาพที่ได้มีความพิถีพิถัน
 
โปรแกรม Stellarium เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation) โดยจำลองสภาพท้องฟ้า และดาว  จากสถานที่และเวลาตามที่ผู้ใช้กำหนด ผู้ใช้สามารถ
ศึกษาดาว  กลุ่มดาว เนบิวลา กาแล็กซี หรือสืบค้นข้อมูลวัตถุบนท้องฟ้าที่สนใจได้เปรียบเสมือนมีท้องฟ้าจำลองเป็นของตนเอง
 
โปรแกรม Virtual Lab Simulation  เป็นโปรแกรมสำหรับการจำลองการปฏิบัติการทดลองทางเคมีซึ่งสามารถทำการทดลองได้เสมือนการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการโปรแกรมได้จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมีไว้อย่างพร้อมเพรียง  ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง จากธาตุมาตรฐานที่กำหนดให้มากกว่า 100 ชนิด
 
โปรแกรม  Virtual  Microscope เป็นโปรแกรมที่ประยุกต์จาก Java เพื่อรองรับภาพที่ต้องการความละเอียด คมชัดสูงจากกล้อง   Electron  Microscope โดยเราสามารถนำภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง  Microscope แบบต่าง  ๆ  มาวิเคราะห์เพื่อดูรายละเอียดหรือหาธาตุต่าง ๆ ที่มีจากภาพที่เราถ่ายมา โปรแกรมมีตัวอย่างภาพที่ถ่ายจากกล้องMicroscope  3  แบบด้วยกัน
Comments