คณิตศาสตร์

Geogebla เป็นโปรแกรมการสร้างรูปเรขาคณิต Export ออกเป็น Java โดยใช้เครื่องมือการสร้างรูปเรขาคณิต เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับช่วงชั้น
 
 
 
Geometry Master เป็นโปรแกรมฝึกทักษะในการวาดรูปหรือสร้างภาพโดยใช้รูปเรขาคณิตเป็นการบูรณาการระหว่างคณิตศาสตร์และศิลป์ เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับช่วงชั้น
Free Serial No: CE2S-GMS3-H4F7-EJ7X
 
 
Pure Sudoku มีลักษณะเป็นเกมจัดกลุ่มตัวเลขเป็นกลุ่มตัวเลข 1-9 ไม่ให้ซ้ำกันทั้งแนวตั้ง แนวนอน และรายกลุ่ม เป็นการฝึกการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขให้เป็นไปตามเงื่อนไข เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับช่วงชั้น โดยเริ่มจากง่ายไปหายากมาก ๆ
 
Timez Attack เป็นลักษณะของเกมผจญภัย (Adventure Game) ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งและต้องกระทำเป้าหมายในเกมให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยจะเน้นให้ผู้เล่นหาทางออกหรือไขปริศนาในเกม โดยในเกมนี้จะเน้นใช้ทักษะในการคำนวนทางคณิตศาสตร์ในแก้ปัญหาTimez Attack เป็นเกมในลักษณะมุมมองบุคคลที่ 3 (Third Person Shooter) เกมประเภทนี้ผู้เล่นจะได้มุมมองจากด้านหลังของตัวละคร เกมประเภทนี้มักจะเน้นการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญ เพราะ
ผู้เล่นมองเห็นตัวละครที่ควบคุม และเกมประเภทนี้มักจะมีปริศนาในเกมสอดแทรกเป็นระยะๆ
 
Tuk Math Command เป็นเกมการฝึกทักษะการคิดคำนวณ โดยเริ่มฝึกตั้งแต่การนับจำนวน การบวก การลบ การคูณ และการหาร ตั้งจำนวนที่มีหนึ่งหลัก และเพิ่มเป็นสองหลัก เกมจะเพิ่มความเร็วในการคิดคำนวณ เมื่อผู้เล่นทำคะแนนสะสมได้มาก เกมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 1-4 หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะในการคิดคำนวณ
 
 
 
Comments