WebServer กทม

โพสต์22 เม.ย. 2552 21:42โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2552 21:07 ]
05.00 วันที่ 21 เมษายน 2552 เดินทางจากขนส่งหมอชิตด้วย toyota altis สีเหลือง (มีคนขับให้) ถึงโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการ Web Server สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. คณะผู้เข้ารับการอบรมเริ่มเดินทางมาติดตั้งเครื่องเพื่อรอรับการอบรมตลอดทั้งวัน การอบรมเริ่มจากวันที่ 22-24 เมษายน 2552 วิทยากรนำโดย อ.อภิชาต พุทธเจริญ อ.อดุลย์ วงษ์ใหญ์ อ.จงภพ ชูประทีป อ.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ อ.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ อ.อาบทิพย์ คล้ายวรรณ อ.อารยา สระแก้ว และทีมวิทยากรผู้ช่วยอีกหลายท่านที่ไม่สามารถลงชื่อในที่นี้ได้ (จำชื่อไม่ได้ครับ) ตอนเย็นมีการสรุปและประชุมคณะวิทยากรเพื่อประเมินผลวันต่อวัน การอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแจกไวรัสกันอย่างถ้วนหน้า
 
 
 
 
Comments