Social Network - สสค.เบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์27 มี.ค. 2555 05:27โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2555 08:21 ]
วันที่ 26-29 มีนาคม 2555 สสค.ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดำเนินการจัดอบรมทักษะการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณะโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนในโครงการ หนึ่งช่วยเก้า มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 50 ท่าน

วรรณวิภา มยุเรศ
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

นางสาวพัชราวี  ดวงดี
โรงเรียนบัวงามวิทยา

นางประภาศิริ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านลาดวารี

นางบัวพันธ์  กำเนิดสิงห์
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายมโนราช ทวีศรี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นางสาวทวีศรี  กระจายพันธ์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

พัฒนา  โชครวย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นางรพีพร  พรหมศร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

คัทลียา ปรีชม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นายอุทัย  บุญขจร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รสจิตรา ตัญญู
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นางรัชนู  นามเรืองศรี
โรงเรียนบัวงามวิทยา

นิตยา  สุวรรณกูฏ
โรงเรียนบ้านวรรณวารี

พงศธร จรุงไทย
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายนิติกร  นำพา
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายประจวบ  กำเนิดสิงห์
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ชูศักดิ์  กาศักดิ์ โรงเรียน
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

สุภาพร  สายตา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

มงคล  วิลามาศ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางพิมพ์วิมล   พลภูมิชัย
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางจิราพร   สังข์นุ่ม
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางวาสนา  เกษียร
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ชยุตม์ โล่ห์คำ
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ประกายทอง  ชุมผลพิบูลวงศ์
โรงเรียนอ่างศิลา

นางสาวลำพึง  เปี่ยมสติ
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

วันเพ็ญ ชาวทอง
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

นายอัฐพล  ดำริห์
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

สุภาพร  แสนเสาร์
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

นางทองพูล  ท้าวเงิน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

นายสังวร  ชมภูมาศ
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

นางจันทร  หลักรัตน์
โรงเรียนเดชอุดม

นิภาพร  เป็นมงคล
โรงเรียนเดชอุดม

นางสาวสุกันยา มั่นจิตร
โรงเรียนเดชอุดม
Comments