Social Network - สพม.27

โพสต์27 ก.ย. 2554 16:36โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2554 01:43 ]
27-29 กันยายน 2554 ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเแลี่ยนเรียนรู้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 50 ท่าน เกี่ยวกับการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Application ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
     หัวโทนวิทยา
    หินกองวิทยาคาร
    เมืองสรวงวิทยา
4.เฉลิมพล  ประเสริฐสังข์
    หนองพอกวิทยาลัย
5.อุรารัตน์  ยุบลชิต     โพนทองวิทยายน
6.ประสิทธิ์   พิลาศรี     เมยวดีพิทยาคม
7.เจษฎาภรณ์  พิมพ์เขต     หนองผึ้งวิทยาคาร
8.นิรมล  ปกป้อง     เสลภูมิ
9.ปรีชา พุทธลา     โพนสูงประชาสรรค์
10.นายอโศก ภักดีวุฒิ     ม่วงมิตรวิทยาคม
11.สุรางคณางค์ ปัญจมาตย์
    คำนาดีพิทยาคม
12.วันเพ็ญ  หนองหิน     โพนเมืองประชารัฐฯ
13.อธิศ  ไชยคิรินทร์     ขัติยะวงษา
14.มนต์ชัย  ลิ้มสำราญ     จันทรุเบกษาอนุสรณ์
15.ชวินทร์ ปริปุณณะ     จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
16.สุวารี  ชมภูพฤกษ์     เชียงใหม่ประชานุสรณ์
17.นริศรา  บุบผาชาติ     เชียงขวัญพิทยาคม
18.ภัทรวรี กลางบุรัมย์     ธวัชบุรีวิทยาคม
19.ธัญยเขตต์ สมนึก     โนนชัยศรีวิทยา

    ม่วงลาดวิทยาคาร
21.อุไรวัลย์  วินทะไชย     ดู่น้อยประชาสรรค์
22.จันทร์จิราพร จันทร์วัง     โพธิ์แก้วประชาสรรค์
23.วันเพ็ญ  สังวิบุตร
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
    พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
24.ประไพวรรณ พัฒนสระคู     จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
25.พรรษชล  บุญมี     วังหลวงวิทยาคม
26.ลัดดากรณ์  เคหาบาล     ธงธานี
27.รัตนา  ทิพยวัฒน์     ศรีธวัชวิทยาลัย
28.รุ่งนภา  มาศจันทร์     สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
29.เกษิณีย์  ราณีเวชช     ขวาววิทยาคาร
30.กรองทอง  เปรมเจริญ     พลาญชัยพิทยาคม
31.พุทธชาด   วิเศษวิสัย     สูงยางวิทยาประชาสรรค์
32.ธัญพร    ศรีทวี     จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
33.ศันสนีย์  วรรณคำ     กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
34.ทรัพย์อนันต์  คำจันทร์     หนองหมื่นถ่านวิทยา
35.พิมลกร ทวยหาญ     หนองฮีเจริญวิทย์
36.ฐิติรัตน์ พูลลาภ     อาจสามารถวิทยา
37.ลัดดาวัลย์  บุตรหนองหว้า
    เสลภูมิพิทยาคม

    ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
39.วีรสุดา ด้วงคำจันทร์
    ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
40.เพลินใจ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล     พนมไพรวิทยาคาร
41.นวลใย เจนสำโรง     ดูกอึ่งประชาสามัคคี
42.สุภลักษณ์  เสนาลัย     เมืองน้อยวิทยาคม
43.นิติพงศ์ จันทะไพร     น้ำใสวรวิทย์
44.พูนทรัพย์  แหวนหล่อ     โพนทองพัฒนาวิทยา
45.รุ่งอรุณ  ศรีสนาม     สามขาท่าหาดยาววิทยา
46.เพ็ญจิต ทองอ่ำ     ทรายทองวิทยา
47.สาธกา ตาลชัย     โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
48.มากาเล็ตร  สีหานาม     ท่าม่วงวิทยาคม
49.อัญชลี  คงจันทร์     โพธิ์ทองวิทยาคาร
50.สุมาลี   โพธิจักร     โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
51.สุรีลักษณ์  วันทานี     ผาน้ำทิพย์วิทยา
52.วราภรณ์  ทับพิลา     พนมไพรวิทยาคาร
53.ราตรี  แก่นวงศ์     ช้างเผีอกวิทยาคม
54.กาญจนา  ครองยุติ     ผาน้ำทิพย์วิทยา
55.สำเนียง   สุริยาประภา     เหล่าหลวงประชานุสรณ์
Ĉ
101.xls
(46k)
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
28 ก.ย. 2554 06:31
Comments