Pro / ENGINEER โรงแรมเฟิสท์ กทม.

โพสต์11 พ.ค. 2552 23:33โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2552 18:16 ]
12-16 พฤษภาคม 2552 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดย อ.ดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้ดูแลกิจกรรมการพํฒนาการจัดการเรียนการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วย โปรแกรม Pro /Engineer School Edition ได้จัดอบรมโปรแกรมให้กับโรงเรียนในฝันที่เปิดสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 56 ร.ร. โดยมีวิทยากรหลักที่ให้การอบรมจำนวน 12 ท่าน ในวันที่ 13 พฤษภาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.อรทัย มูลคำ ได้ให้เกียรติมาพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมและได้ให้นโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Pro /Engineer  การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันสุดท้ายมีการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรม-วิทยากร

 

แผนที่ตั้งโรงแรมเฟิส์ท
Comments