ประเมินโรงเรียนคูเมือง

โพสต์14 มิ.ย. 2552 19:43โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
9 มิถุนายน 2552 คณะ Roving Team ประกอบด้วย รอง ผอ.สพท.อบ.1 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล หัวหน้ากลุ่มงานสื่อนวัตกรรมฯ ศน.เชี่ยวชาญ วิฑูรย์ นาสารีย์ และคณะเข้าร่วมประเมินโรงเรียนคูเมือง สพท.อบ.4 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ กรรมการลงมติให้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

Comments