ประชุมเขียนแผน ศน.ม. 13

โพสต์14 มิ.ย. 2552 19:19โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
จัด ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) ในวันที่ 6-7 มิถุนายน
2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 9 ถ.นครบาล จ.อุบลราชธานี ดร.กวินทร์เกียรติ นนทพละ ผอ.สพท.อบ.1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเพื่อ
    1. ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ 13
    2. ขับเคลื่อนเชื่อมโยงแผนบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ 13
    3. ติดตามผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาไปสู่การ ปฏิบัติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ 13 ในการยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาที่ 13
Comments