ข่าว-กิจกรรม


Social Network - สสค.เบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์27 มี.ค. 2555 05:27โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2555 08:21 ]

วันที่ 26-29 มีนาคม 2555 สสค.ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดำเนินการจัดอบรมทักษะการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณะโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนในโครงการ หนึ่งช่วยเก้า มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 50 ท่าน

วรรณวิภา มยุเรศ
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

นางสาวพัชราวี  ดวงดี
โรงเรียนบัวงามวิทยา

นางประภาศิริ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านลาดวารี

นางบัวพันธ์  กำเนิดสิงห์
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายมโนราช ทวีศรี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นางสาวทวีศรี  กระจายพันธ์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

พัฒนา  โชครวย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นางรพีพร  พรหมศร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

คัทลียา ปรีชม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

นายอุทัย  บุญขจร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รสจิตรา ตัญญู
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นางรัชนู  นามเรืองศรี
โรงเรียนบัวงามวิทยา

นิตยา  สุวรรณกูฏ
โรงเรียนบ้านวรรณวารี

พงศธร จรุงไทย
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายนิติกร  นำพา
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายประจวบ  กำเนิดสิงห์
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

ชูศักดิ์  กาศักดิ์ โรงเรียน
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

สุภาพร  สายตา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

มงคล  วิลามาศ
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางพิมพ์วิมล   พลภูมิชัย
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางจิราพร   สังข์นุ่ม
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

นางวาสนา  เกษียร
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ชยุตม์ โล่ห์คำ
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ประกายทอง  ชุมผลพิบูลวงศ์
โรงเรียนอ่างศิลา

นางสาวลำพึง  เปี่ยมสติ
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

วันเพ็ญ ชาวทอง
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

นายอัฐพล  ดำริห์
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

สุภาพร  แสนเสาร์
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

นางทองพูล  ท้าวเงิน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

นายสังวร  ชมภูมาศ
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

นางจันทร  หลักรัตน์
โรงเรียนเดชอุดม

นิภาพร  เป็นมงคล
โรงเรียนเดชอุดม

นางสาวสุกันยา มั่นจิตร
โรงเรียนเดชอุดม

Social Network - สพม.27

โพสต์27 ก.ย. 2554 16:36โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2554 01:43 ]

27-29 กันยายน 2554 ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเแลี่ยนเรียนรู้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 50 ท่าน เกี่ยวกับการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Google Application ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
     หัวโทนวิทยา
    หินกองวิทยาคาร
    เมืองสรวงวิทยา
4.เฉลิมพล  ประเสริฐสังข์
    หนองพอกวิทยาลัย
5.อุรารัตน์  ยุบลชิต     โพนทองวิทยายน
6.ประสิทธิ์   พิลาศรี     เมยวดีพิทยาคม
7.เจษฎาภรณ์  พิมพ์เขต     หนองผึ้งวิทยาคาร
8.นิรมล  ปกป้อง     เสลภูมิ
9.ปรีชา พุทธลา     โพนสูงประชาสรรค์
10.นายอโศก ภักดีวุฒิ     ม่วงมิตรวิทยาคม
11.สุรางคณางค์ ปัญจมาตย์
    คำนาดีพิทยาคม
12.วันเพ็ญ  หนองหิน     โพนเมืองประชารัฐฯ
13.อธิศ  ไชยคิรินทร์     ขัติยะวงษา
14.มนต์ชัย  ลิ้มสำราญ     จันทรุเบกษาอนุสรณ์
15.ชวินทร์ ปริปุณณะ     จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
16.สุวารี  ชมภูพฤกษ์     เชียงใหม่ประชานุสรณ์
17.นริศรา  บุบผาชาติ     เชียงขวัญพิทยาคม
18.ภัทรวรี กลางบุรัมย์     ธวัชบุรีวิทยาคม
19.ธัญยเขตต์ สมนึก     โนนชัยศรีวิทยา

    ม่วงลาดวิทยาคาร
21.อุไรวัลย์  วินทะไชย     ดู่น้อยประชาสรรค์
22.จันทร์จิราพร จันทร์วัง     โพธิ์แก้วประชาสรรค์
23.วันเพ็ญ  สังวิบุตร
    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
    พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
24.ประไพวรรณ พัฒนสระคู     จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
25.พรรษชล  บุญมี     วังหลวงวิทยาคม
26.ลัดดากรณ์  เคหาบาล     ธงธานี
27.รัตนา  ทิพยวัฒน์     ศรีธวัชวิทยาลัย
28.รุ่งนภา  มาศจันทร์     สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
29.เกษิณีย์  ราณีเวชช     ขวาววิทยาคาร
30.กรองทอง  เปรมเจริญ     พลาญชัยพิทยาคม
31.พุทธชาด   วิเศษวิสัย     สูงยางวิทยาประชาสรรค์
32.ธัญพร    ศรีทวี     จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
33.ศันสนีย์  วรรณคำ     กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
34.ทรัพย์อนันต์  คำจันทร์     หนองหมื่นถ่านวิทยา
35.พิมลกร ทวยหาญ     หนองฮีเจริญวิทย์
36.ฐิติรัตน์ พูลลาภ     อาจสามารถวิทยา
37.ลัดดาวัลย์  บุตรหนองหว้า
    เสลภูมิพิทยาคม

    ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
39.วีรสุดา ด้วงคำจันทร์
    ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
40.เพลินใจ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล     พนมไพรวิทยาคาร
41.นวลใย เจนสำโรง     ดูกอึ่งประชาสามัคคี
42.สุภลักษณ์  เสนาลัย     เมืองน้อยวิทยาคม
43.นิติพงศ์ จันทะไพร     น้ำใสวรวิทย์
44.พูนทรัพย์  แหวนหล่อ     โพนทองพัฒนาวิทยา
45.รุ่งอรุณ  ศรีสนาม     สามขาท่าหาดยาววิทยา
46.เพ็ญจิต ทองอ่ำ     ทรายทองวิทยา
47.สาธกา ตาลชัย     โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
48.มากาเล็ตร  สีหานาม     ท่าม่วงวิทยาคม
49.อัญชลี  คงจันทร์     โพธิ์ทองวิทยาคาร
50.สุมาลี   โพธิจักร     โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
51.สุรีลักษณ์  วันทานี     ผาน้ำทิพย์วิทยา
52.วราภรณ์  ทับพิลา     พนมไพรวิทยาคาร
53.ราตรี  แก่นวงศ์     ช้างเผีอกวิทยาคม
54.กาญจนา  ครองยุติ     ผาน้ำทิพย์วิทยา
55.สำเนียง   สุริยาประภา     เหล่าหลวงประชานุสรณ์

Symposium ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์20 ก.ย. 2554 09:32โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

18-20 กันยายน 2554 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ดำเนินการจัดงาน Symposium ขึ้นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนในโครงการ และการนำเสนอหัวข้อ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา และ Connecting Classroom มีโรงเรียนในสังกัด สพม. 19-33 เข้าร่วมในการนำเสนอในครั้งนี้


WebRep
Overall rating
 

ประเมินกลยุทธ์ 2554

โพสต์20 ก.ย. 2554 09:22โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2554 09:30 ]

15-16 กันยายน 2554 มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะติดตามการประเมินกลยุทธ์ ในสหวิทยาเขตที่ 4 โดยวันที่ 15 กัยายน 2554 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนอ่างศิลา และโรงเรียนสิรินทรรัชมังคลาภิเษก และในวันที่ 16 กันยายน 2554 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนตาลสุมพัฒนาและโรงเรียนเชียงแก้วประชาสรรค์ ตลอดการเยิี่มชม ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ 
WebRep
Overall rating
 

Social Network - เบ็ญจะมะมหาราช

โพสต์8 ก.ย. 2554 06:49โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2554 05:00 ]

7-8 กันยายน 2554 มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Social Network ด้วย Google Apps คณะครูอาจารย์สามารถมีเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และใช้เอกสารออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายร่วมพัฒนาในระหว่างโรงเรียน และจะดำเนินการในระหว่างประเทศในลำดับต่อไปทำเนียบผลงานผู้เข้ารับการอบรม

Social Network สพม.5

โพสต์31 ส.ค. 2554 02:12โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2554 18:47 ]

  
    
วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554 ได้มีโอกาส เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 จำนวน 65 ท่าน ในหัวข้อเรื่อง Social Network เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Apps ณ ห้องชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมSocial Network สพป.อบ.3

โพสต์1 ธ.ค. 2553 14:36โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

จัดอบรม OBECLMS

โพสต์11 ส.ค. 2553 22:43โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2553 21:35 ]

9-13 สิงหาคม 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดอบรมระบบ OBECLMS จึงได้ประสานงานให้ คุณอุนารัตน์ ลาผ่าน คุณอมรา ทิณพัฒน์ ได้ดำเนินงานประสานกับผู้เข้ารับการอบรม โดยคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าโครงการ CL 20 จำนวนทั้งสิ้น 24 โรงเรียน และได้เชิญวิทยากรแกนนำของ สพฐ. ได้แก่ นายมหิศธร ชุมแสง และนายสมเกียรติ โกศรานนท์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ได้มาตรวยเยี่ยมคือ คุณ เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย

แบบประเมินผลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ OBECLMS

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม


พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่

โพสต์11 ก.ค. 2553 21:08โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2553 18:45 ]

8-13 กรกฎาคม 2553 ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการฝึกอบบรม ศึกษานิเทศก์แกนนำการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ ณ โรงแรมอิมพัเรียล ควีนปร์าค สุขุมวิท 22 โดยได้รับความรู้่ด้าน ID Plan แผนการนิเทศ เค้าโครงวิจัย ตลอดจน ICT ในการนิเทศ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ได้มาให้ความรู้เช่น ดร.ปัญญา แก้วกรียูร ดร.ดิเรก พรสีมา รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ รศ.ดร.นิภา ศรีไพโรจน์ รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา โดยมี ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ


maps&earth google

โพสต์15 พ.ค. 2553 17:07โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2553 17:12 ]

นครวัด

google ได้นำ google earth ผนวกเข้ากับ maps ทำให้ดูดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม google earth เพียงแค่ลง plugin ของ google earth เท่านั้น สามารถชมภาพ 3 มิติผ่าน browser ได้ทันที เสียดาย......ยังไม่มีบน ubuntu

1-10 of 52